Diagnostika porúch autistického spektra (PAS)

Diagnostika porúch autistického spektra (PAS)

Pri PAS ide o postihnutie na celý život, ktoré ovplyvňuje spôsob, akým deti či dospelí vnímajú svet a komunikujú s inými.

Príčiny vzniku autizmu nie sú doteraz jednoznačne známe. Doposiaľ bola spoľahlivejšie zistená silná genetická predispozícia na toto postihnutie.

Autizmus predstavuje široký pojem, za ktorým sa skrývajú všetky poruchy autistického spektra, ktoré sa vyznačujú narušením v komunikačnej, sociálnej a emočnej rovine. Prejavuje sa vysoko individuálne a odlišne. Mladšie deti sú spravidla odlišné v hre a sociálnej interakcii od svojho okolia. Neskôr sa tieto rozdiely ešte prehlbujú.

Diagnostiku autizmu detí je možné vykonať pomerne skoro, diagnostikovať vieme už batoľa. Bežne deti diagnostikujeme už vo veku dvoch či troch rokov. V špecifických prípadoch, zväčša keď nie je prítomná porucha učenia , býva diagnostika autizmu vykonaná až v období puberty, či dospelosti, po mnohých podozreniach na neštandardné správanie dieťaťa, či už dospelej osoby a žiaľ i potom, ako sa pridružia následné psychické problémy. Najznámejšou poruchou autistického spektra býva Aspergerov syndróm.

V ambulancii klinickej psychológie v Trenčíne realizujeme diagnostkiku porúch autistického spektra detí i dospelých v spolupráci so centrom špeciálno-pedagogického poradenstva Help – Dys Púchov.

Pri vyšetrení Vášho dieťaťa bude prítomný okrem klinického psychológa i špeciálny pedagóg.